Monitors

Un equip de professionals s’encarrega de prestar el servei de monitors i la seva activitat principal és tenir cura dels alumnes i fer-hi atenció en el temps de menjador i esbarjo escolar, incentivant-los hàbits i actituds favorables a la salut, la higiene, la participació, la convivència i una conducta alimentària correcta.

Qui assumeix aquesta responsabilitat respon a uns criteris establerts per Sodexo, la qual garanteix la seva formació, l’experiència professional, les aptituds i les destreses per liderar l’equip.


La formació continuada del monitor es fonamenta en quatre objectius principals:

• Comunicació i entesa dels menors..
• Resolució de conflictes.
• Educació per a la salut.
• I organització d’activitats per als menors.

CLICK VIDEO_CAT-01